Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.      Administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu, ul. Andersa 48.

2.      Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: ul. Generała Andersa 48, 58-304 Wałbrzych lub e-mail: iodo@mzbwalbrzych.pl.

3.      Cele i podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych:

W związku z tym, że będą Państwo korzystać z Internetowego Biura Obsługi Klienta, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:

a)      nadania uprawnień do systemu E-BOK, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody;

b)      udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

c)      wewnętrznych celów Administratora, w tym statystyki wewnętrznej będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d)      archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora w zakresie zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e)      w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4.      Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych będą: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty współpracujące z Administratorem w ramach dostarczenia i obsługi systemu E-BOK, w tym w szczególności obsługującej E-BOK: DomConsult Sp. z o.o., Aleje Solidarności 46, 61-696 Poznań.

5.      Zakres danych: Administrator przetwarza następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne, dane ewidencyjne, dane kontaktowe, dane korespondencyjne, dane finansowe, a także dane o rozliczeniach.

6.      Okres przechowywania: Dane przetwarzane w oparciu o zgodę administrator może przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych administrator może przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie administrator może przetwarzać przez okres nie dłuższy niż wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

7.      Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.      Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

9.      Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10.  Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji. Automatyczne naliczanie należności czynszowych nie stanowi profilowania danych osobowych w myśl przepisów RODO.

11.  Cofnięcie zgody: W przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody pisemnie na adres Administratora lub elektronicznie, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. Wałbrzych, NIP: 886-26-08-287, REGON: 891337815-6832Z, KRS: 0000021098 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
Wysokość kapitału zakładowego: 5 286 500,00 zł